Fungsi Bahan Berbahaya

 1. Melaksanakan Konvensyen Basel, Konvensyen Stockholm dan Konvensyen Rotterdam.
 2. Mengawalselia lesen dalam menguruskan data buangan terjadual (inventori).
 3. Menyemak syarat-syarat lesen dan kebenaran bertulis buangan terjadual.
 4. Menguruskan maklumat data konsainan.
 5. Menjalankan audit alam sekitar ke atas penjana dan kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual.
 6. Menguruskan sisa-sisa klinikal dan bahan kimia EHS.
 7. Menguruskan system e-swis dan e-perlesenan bersama BTM.
 8. Menyedia data kontraktor perlesenan dalam laman web JAS.
 9. Membentuk dan menguruskan inventori tanah tercemar dan menjalankan kajian tanah tercemar dan pemulihan tapak.
 10. Membantu dalam pencegahan dan penyiasatan kegiatan pelupusan haram serta mengemaskini penyiasatan SOP.
 11. Menyedia dan mengemaskini SOP kerja-kerja pembersihan tapak pelupusan haram.
 12. Membentuk tabung alam sekitar dan pengurusannya.
 13. Menyedia, menyemak dan mengemaskini undang undang dan garis panduan buangan terjadual.
 14. Menyemak dan mengemaskini kategori dan kriteria buangan terjadual.
 15. Menilai pengurusan khas buangan terjadual.
 16. Menilai inisiatif kitarsemula/gunasemula.