PENGURUSAN BAHAN BERBAHAYA

Pengurusan dan pengendalian buangan terjadual perlu mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) dan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

Perkara berkenaan permohonan lesen premis Yang Ditetapkan Buangan Terjadual (PYDT BT), Pengangkut Buangan Terjadual serta penguatkuasaan ke atas premis bagi isu buangan terjadual/ bahan berbahaya adalah dilaksanakan oleh JAS Negeri yang berkenaan.

Manakala di peringkat JAS Ibu Pejabat, Bahagian Bahan Berbahaya melaksanakan tanggungjawab seperti di sini. 

KEMUDAHAN RAWATAN AUTOMATIF BERLESEN / AUTHORIZED AUTOMOTIVE TREATMENT FACILITY (AATF)
PENGIMPORTAN/ PENGEKSPORTAN BUANGAN TERJADUAL/BUANGAN BUKAN TERJADUAL, USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (UEEE) DAN SISA PLASTIK
PENGURUSAN SISA ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK