PENGURUSAN AIR & MARIN

Mentadbir, merangka, menyelaras dan melaksana program di Bahagian Air dan Marin bagi memenuhi kehendak Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Peraturan-Peraturan serta tanggungjawab negara terhadap Perjanjian/ Triti/ Konvesyen antarabangsa berkaitan pengurusan air dan marin.