• Other Languages

DOE’s Publication

Jabatan   Alam Sekitar menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Kualiti Alam Sekeliling secara berkala setiap tahun.

Bahan Penerbitan yang berkaitan dengan kesedaran alam sekitar adalah seperti berikut:

 • Brosur
 • Kawalan Pelepasan Asap Petrol
 • Kawalan Pelepasan Asap Diesel
 • Larangan Pembakaran Terbuka
 • Pelupusan Haram Buangan Terjadual
 • Hentikan Pencemaran Sungai
 • Lindungi Lautan Kita
 • Jerebu
 • E-Waste
 • Poster
 • Kami Mahukan Udara Bersih
 • Majalah Impak

Kandungan digital bahan penerbitan Jabatan Alam Sekitar boleh dirujuk di Pusat Maklumat Pengurusan Alam Sekitar (Enviro Knowledge Management Centre)

Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

May 6, 2021 @ 4:37 pm

DOE Leaf