Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Kawalan (Pelepasan Daripada Enjin Diesel) (Pindaan) 2000 – P.U.(A) 488/2000