Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 – P.U.(A) 294/2005