• Bahasa Lain

Bahagian Ibu Pejabat

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Objektif & Fungsi

 1. Memberi khidmat sokongan melalui peralatan dan system pentadbiran.
 2. Membantu mempertingkatkan pembaharuan sistem pentadbiran jabatan.
 3. Merancang, mengurus dan mengawal kewangan dan perakaunan.
 4. Mengurus dan mengawal peruntukan bagi belanja mengurus dan pembangunan.
 5. Merancang, mengurus dan mengawasi hal ehwal sumber manusia dan keperluan latihan.
 6. Mengurus, merancang dan mentadbir hal ehwal perjawatan.

Bahagian Penguatkuasa

Objektif & Fungsi

 1. Memperkemas dan memperkasakan kaedah-kaedah dan tindakan-tindakan penguatkuasaan bagi menghasilkan kerja penguatkuasaan yang berkualiti dan professional demi meningkatkan imej Jabatan Alam Sekitar sebagai satu agensi penguatkuasa yang berintegriti.

Bahagian Penilaian

Objektif & Fungsi

 1. Mentadbir Seksyen 34A, Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 dan Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan)(Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 1987.
 2. Menilai kajian impak kepada alam sekeliling bagi projek-projek pembangunan yang tertakluk sebagai Aktiviti Yang Ditetapkan.
 3. Menggubal dan mengemas kini dasar/polisi, garis panduan, prosedur dan senarai semak berkaitan.
 4. Memberi input alam sekitar dan syor pelaksanaan kepada agensi-agensi terhadap perancangan projek pembangunan.

Bahagian Bahan Berbahaya

Objektif & Fungsi

 1. Merancang dan melaksanakan strategi pengurusan bahan/ buangan berbahaya.
 2. Menggubal peraturan, garispanduan, dan Peraturan Tetap Operasi (SOP) mengenai buangan terjadual/benda berbahaya (EHS) dan tanah tercemar.
 3. Melaksana dan mematuhi obligasi Konvensyen Antarabangsa mengenai bahan/buangan berbahaya.
 4. Mengawalselia lesen pengolahan dan perlupusan buangan terjadual.
 5. Mengkoordinasi operasi tindakan pengurusan pelupusan haram buangan terjadual.
 6. Merancang dan melaksanakan rangka kerja pengurusan tanah tercemar.
 7. Merancang, mengurus dan mengawal EHS.

Bahagian Air & Marin

Objektif & Fungsi

 1. Menentukan hala tuju dan polisi baharu berkaitan pemuliharaan air daratan dan marin serta strategi kawalan pencemaran bagi memenuhi kehendak Dasar Sumber Air Negara, Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 dan tanggung jawab Negara terhadap Perjanjian/Triti/Konvensyen yang berkuat kuasa.
 2. Melaksanakan program/aktiviti yang berimpak tinggi dalam pencegahan dan pemuliharaan komponen air daratan, air tanah dan persekitaran marin.
 3. Merangka strategi penguatkuasaan bagi pencegahan pencemaran marin yang termaktub di dalam Akta untuk menangani insiden tumpahan minyak di laut.
 4. Mengawal selia pengoperasian Program Pengawasan Kualiti Alam Sekitar Negara untuk mencapai status negara bersih dan pembangunan lestari.
 5. Menganalisis status kualiti air daratan dan marin sebagai input terhadap projek-projek pembangunan negara dan merancang strategi penguatkuasaan terhadap pencemaran air daratan dan persekitaran marin.
 6. Melaksanakan penambahbaikan berterusan dalam sistem penyampaian kepada orang awam melalui pelaksanaan Quality Driven Improvement Initiatives (QDI2) di peringkat Bahagian bagi memastikan tiada prosedur lapuk (obsolete) diguna pakai serta mematuhi Piagam Pelanggan Jabatan.
 7. Mengawal selia pelaksanaan projek-projek pembangunan yang dilaksanakan di bawah Rancangan Lima Tahun Malaysia ke arah pengurusan sumber air dan persekitaran marin yang lestari.
 8. Mewakili Negara dalam proses rundingan di peringkat serantau dan antara bangsa berkaitan Perjanjian/Triti/Konvesyen yang melibatkan persekitaran marin seperti ASEAN Working Group on Coastal & Marine Environment (AWGCME)

Bahagian Komunikasi Strategik

Objektif & Fungsi

 1. Meningkat dan memperkukuhkan komunikasi kesedaran alam sekitar di antara Jabatan dan masyarakat.
 2. Menerbit dan menyebarkan maklumat alam sekitar.
 3. Mengeratkan kerjasama dua hala, serantau dan antarabangsa dalam pengurusan alam sekitar.
 4. Sebagai Focal point untuk agensi dan badan-badan antarabangsa mengenai alam sekitar.
 5. Merancang, menganjur dan menyelaras program meningkatkan kesedaran dan pendidikan alam sekitar pada kalangan pelajar.
 6. Merancang, menganjur dan menyelaras program meningkatkan kesedaran dan pendidikan alam sekitar pada kalangan awam dan industri.

Bahagian Udara

Objektif & Fungsi

 1. Menentukan rangkaian program kualiti udara kebangsaan untuk memantau status kualiti udara di seluruh negara.
 2. Mengawal selia pelaksanaan program penswastaan kualiti udara.
 3. Mengenalpasti, menyelaras dan melaksanakan kajian-kajian berkaitan kualiti udara, bunyi bising, gegaran dan kawalan punca pencemaran udara.
 4. Mengemaskini data-data inventori punca-punca pencemaran udara.
 5. Membentuk dan menentukan dasar/polisi, strategi perundangan dan program bagi.
  • Kawalan pencemaran udara dari punca-punca tetap.
  • Kawalan pencemaran udara dari kenderaan bermotor.
  • Kawalan dan penghapusan penggunaan bahan-bahan pemusnah lapisan ozon.
  • Kawalan pencemaran bunyi bising dan getaran persekitaran.

Bahagian Teknologi Maklumat

Objektif & Fungsi

 1. Merancang pelan Sistem Maklumat JAS.
 2. Merancang, membangun, melaksana dan menyenggara sistem-sistem aplikasi JAS.
 3. Mengurus prasarana ICT JAS.
 4. Mengurus maklumat pangkalan data JAS.
 5. Mengurus pelaksanaan pembudayaan ICT JAS.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

January 17, 2022 @ 8:21 am

DOE Leaf