Pertanyaan Awam Kepada Bahagian Bahan Berbahaya

Tanyakan soalan berkaitan:
- Pengurusan Sisa Toksik dan Berbahaya (Pengenalan, Penstoran, Pelupusan)
- Pengendalian Sisa Toksik & Berbahaya
- Inventori Bahan-Bahan Kimia Malaysia
- Senarai Kontraktor Buangan Terjadual